Skip to content
forklift

รถโฟล์คลิฟท์ดีเซลและรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

  • by

รถโฟล์คลิฟท์ดีเซล ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นพลังงาน ในขณะที่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงาน ทั้งสองประเภทของรถโฟล์คลิฟท์มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน รถโฟล์คลิฟท์ดีเซล… Read More »รถโฟล์คลิฟท์ดีเซลและรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า